Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněFakultaVedení

Vedení fakulty

Děkan

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
  tel.:   541 142 171   fax:   541 142 222   e-mail:   dekan@fme.vutbr.cz

Proděkani

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
  statutární zástupce děkana
  vnější vztahy, spolupráce s průmyslem
  tel.:   541 142 295   fax:   541 142 222   e-mail:   prodekan-zahranici@fme.vutbr.cz
 
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
  tvůrčí činnost, doktorské studium
  tel.:   541 142 868   fax:   541 142 222   e-mail:   prodekan-vyzkum@fme.vutbr.cz
 
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
  bakalářské studium, přijímací řízení, akreditace, rozvrhy, ediční činnost
  tel.:   541 142 795   fax:   541 142 222   e-mail:   prodekan-1stupen@fme.vutbr.cz
  541 142 835  
 
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
  magisterské studium, mezinárodní studium, stipendia a poplatky, CŽV, závěrečné práce a státní zkoušky
  tel.:   541 142 474   fax:   541 142 449   e-mail:   prodekan-2stupen@fme.vutbr.cz