Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněStudiumInformace, předpisy (BS, MS)

Přehled směrnic a předpisů k problematice studia.

Jednotlivé dokumenty jsou určeny ke zobrazení ve formátu PDF (kliknutím na ikonu Acrobat), některé též ve formátu HTML (pomocí odkazů v textu).

1.Obecné dokumenty
 Zákon o vysokých školách
 Statut VUT
 Statut FSI
2.Studijní předpisy
 Studijní a zkušební řád VUT ze dne 5. ledna 2011
 Disciplinární řád pro studenty
 Rozhodnutí rektora VUT č. 21/2012 - Akademický rok 2013/2014 - časová struktura výukové části akademického roku na VUT v Brně
 Rozhodnutí rektora VUT č. 3/2012 - Akademický rok 2012/2013 - časová struktura výukové části akademického roku na VUT v Brně
 Rozhodnutí rektora VUT č. 13/2009 - Mezifakultní výuka volitelných předmětů pro VUT v Brně
 Směrnice děkana FSI č. 1/2013 - uznávání studijních povinností
 Směrnice děkana FSI č. 7/2011 - pravidla pro vytváření studijních plánů v bakalářském a magisterském studiu
 Směrnice děkana FSI č. 6/2011 - upravující bakalářské a magisterské studium na FSI
 Směrnice děkana FSI č. 8/2011 - pravidla pro přestupy v bakalářském studiu
 Pokyn děkana FSI č. 11/2006 - k uznávání studia jazyků absolvovaného podle minulé koncepce jejich výuky
 Směrnice rektora VUT č. 34/2005 - k výuce angličtiny, humanitních předmětů a tělesné výchovy
 Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora VUT č. 34/2005 - k výuce angličtiny, humanitních předmětů a tělesné výchovy
3.Studijní programy
   Informace o studijních programech na FSI, jejich specifikace a příslušné předpisy.
4.Přijímací řízení
 Rozhodnutí rektora VUT č. 13/2012 - poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
 Dodatek č. 1 k rozhodnutí rektora VUT č. 13/2012 - poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
 Směrnice děkana FSI č. 9/2012 - - pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech v akademickém roce 2013/2014
 Směrnice děkana FSI č. 8/2012 - pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2013/2014
 Pokyn děkana FSI č. 8/2012 - detaily přijímacího řízení do navazujících magisterských programů pro akademický rok 2012/2013
 Pokyn děkana FSI č. 1/2012 - organizační zajištění přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů ke studiu v akademickém roce 2012/2013
5.Zápisy
 Pokyn děkana FSI č. 10/2013 - k zápisům do dalšího roku studia v akademickém roce 2013/2014
 Pokyny k zápisům do předmětu cizí jazyk
6.Stipendia
 Stipendijní řád VUT v Brně
 Rozhodnutí rektora VUT č. 11/2009 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia pro studenty v obtížné životní situaci
 Směrnice děkana FSI č. 2/2013 - podmínky pro přiznání prospěchového stipendia
 Směrnice rektora č. 16/2008 - ubytovací a sociální stipendium
7.Ukončení studia
 Rozhodnutí rektora VUT č. 1/2010 - Výstupní list
 Pokyn děkana FSI č. 8/2008 - o plagiátorství v závěrečných pracích
 Rozhodnutí rektora VUT č. 6/2007 - doklady o absolvování studia
 Rozhodnutí rektora VUT č. 2/2008 - vydávání česko-anglických diplomů
 Směrnice rektora VUT č. 9/2007 - úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP na VUT v Brně
 Dodatek k Směrnici rektora VUT č. 9/2007 - úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP na VUT v Brně
 Směrnice rektora VUT č. 2/2009 - úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací
 Dodatek č. 1 ke směrnici rektora VUT č. 2/2009 - úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací
 Pokyn děkana FSI č. 6/2009 - doplňující Směrnici rektora č. 2/2009 "Úprava, odevzdávání, zvěřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" (pro práce bakalářské a diplomové na FSI)
 Směrnice děkana FSI č. 2/2007 - doplňující Směrnici rektora VUT č. 9/2007: Úprava, odevzdávání a zveřejňování VKP pro práce bakalářské a diplomové
8.Poplatky za studium
 Směrnice rektora VUT č. 1/2010 - Poplatky za studium
 Rozhodnutí rektora VUT č. 3/2013 - Poplatky za studium v akademickém roce 2013/14
 Směrnice kvestora VUT č. 2/2007 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony
 Směrnice kvestora VUT č. 2/2007 - dodatek č. 1
 Pokyn děkana FSI č. 10/2012 - o mikropoplatcích za nadstandardní úkony studijního oddělení FSI VUT
9.Celoživotní vzdělávání
 Směrnice děkana FSI č. 4/2013 - Pravidla pro studium v kurzech celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2013/2014
10.Zahraniční studium
 Rozhodnutí rektora VUT č. 15/2008 - Mobilita Erasmus - studijní a pracovní stáže, ukončení studia na VUT v Brně
 Směrnice děkana FSI č. 3/2011 - Studium v zahraničí a jeho uznávání
 Pokyn děkana FSI č. 12/2008 - Conditions for studies of foreign students
 Pokyn děkana FSI č. 5/2008 - stanovující podmínky pro přijetí zahraničních studentů ke studiu
  Rozhodnutí rektora VUT č. 6/1999 - k poplatkům za studium pro cizince na VUT
11.Elektronická komunikace
 Pokyn děkana č. 1/2005 k používání studijní agendy informačního systému
 Směrnice děkana č. 7/2004 stanovující adresy elektronické pošty pro studenty i zaměstnance
 Dodatek ke směrnici rektora VUT č. 17/2001: Pravidla provozu elektronické pošty na VUT v Brně