Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněStudiumCeloživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Informace pro uchazeče o studium na FSI VUT v Brně

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je určeno zájemcům o studium, které není uzavřeno získáním akademického titulu. Je proto vhodné například pro uchazeče z praxe, pro uchazeče o zájmové studium nebo studenty akreditovaných studijních programů, kteří museli studium ukončit a hodlají znovu žádat o přijetí. Studium v CŽV je zpoplatněno a vždy je hrazeno jeho účastníky. Zájemci jsou přijímáni na základě vlastní žádosti. Účastníci CŽV však nejsou řádnými studenty studijních programů, akreditovaných na FSI. Absolventům kurzů CŽV (druhého typu - viz níže) se vydává osvědčení.

Fakulta strojního inženýrství nabízí kurzy CŽV dvou typů:

1. V rámci akreditovaných studijních programů:

Jedná se o studium jednoho nebo více předmětů z nabídky studijních programů některého řádně akreditovaného bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu, a to v prezenční i v kombinované formě studia. Dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění novely č. 147/2001 Sb. účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta (dále jim není poskytnuta sleva na stravování v menzách VUT, hromadné dopravě a ubytování na kolejích atd.). Tyto kurzy CŽV jsou poskytovány za úplatu ve výši 700 Kč/1 kredit. Účastníci celoživotního vzdělávání (CŽV) na FSI studují v programu Základy strojního inženýrství. Uchazeč o přijetí do řádného studia podá přihlášku ke studiu v obvyklém termínu do 31. 3. 2013 a uhradí příslušný administrativní poplatek, který činí 400,- Kč za elektronickou přihlášku a 550,- v případě papírové přihlášky. Dále předloží žádost (potvrzenou zástupcem garantujícího ústavu) o zařazení do příslušného ročníku studia a žádost o uznání předmětů původního studia (nejpozději do data zápisu zpět do studia). Zkoušky z absolvovaných předmětů nesmí být starší 5 let, přičemž rozhoduje datum absolvování zkoušky. Dále se neuznávají předměty s klasifikací „E“.

Absolventi CŽV budou přijati do akreditovaného studijního programu bez přijímací zkoušky, pokud do 21. 6. 2013:

  • úspěšně zakončí všechny zapsané předměty dle znění smlouvy o CŽV,
  • předloží doklad o ukončení kurzu CŽV a o uhrazených poplatcích v programu CŽV, který si vyzvedne na studijním oddělení u referentky pro CŽV,
  • požádá děkana FSI o prominutí přijímací zkoušky, a to na příslušném formuláři (žádost je přístupná po přihlášení do e-přihlášky v odkazu „tisk a formuláře“).

Absolventi CŽV, kteří nezakončí úspěšně všechny zapsané předměty, budou přijati, pouze pokud úspěšně složí přijímací zkoušku v rámci běžného přijímacího řízení.

Absolventi CŽV, kteří neuhradí smluvní platby za CŽV do konce května 2013 (kdy platba musí být prokazatelně přijata na bankovním účtu FSI), nebudou ke studiu na FSI přijati.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude uchazeči doručeno písemně do vlastních rukou do 30 dnů od ověření podmínek o přijetí ke studiu (§ 50 odst. 5 Zákona o VŠ). Pokud uchazeč nepřevezme rozhodnutí o přijetí, je zveřejněno na úřední desce, přičemž datum zveřejnění je dnem jeho doručení. Součástí rozhodnutí o přijetí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.

Termíny zápisů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty ve složce Studium.

2) Mimo rámec akreditovaných studijních programů:

Tyto kurzy jsou vytvářeny na základě veřejné poptávky. Nabídku tohoto studia na FSI již tradičně tvoří přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, zájmové kurzy, dále kurzy, které jsou organizovány jednotlivými ústavy fakulty, včetně kurzů Univerzity třetího věku. Uchazečům jsou rovněž nabízeny za úplatu. Na konci kurzu jsou absolventům vydána osvědčení.

Aktuální nabídka kurzů:

Užitečné odkazy:

Kontaktní osoby: