Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka
Facebook FSI VUT v BrněTwitter FSI VUT v BrněFakulta

Fakulta

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně.

Vznik i vývoj fakulty z hlediska historie nebyl jednoduchý. V roce 1900 byl otevřen jako druhý nejstarší odbor strojírenství. Rozmach fakulty i celé školy v období uzavřel 17. listopad 1939. Období do r. 1956 patří k nejtěžším v celé historii existence instituce. V roce 1956 začala škola pracovat pod názvem Vysoké učení technické v Brně a v roce 1958 byla tehdejší fakulta energetická rozdělena na fakultu strojní a elektrotechnickou. K výraznému rozvoji fakulty došlo po jejím přestěhování do nového areálu pod Palackého vrchem v r. 1986. Zejména po r. 1989 navázala FSI rozsáhlou spolupráci s průmyslovými podniky a zahraničními vzdělávacími institucemi, stala se uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu včetně úzké spolupráce s Akademií věd České republiky. Výrazný posun znamenalo zapojení do spolupráce s Českým technologickým parkem, který navazuje na areál FSI a jehož součástí jsou přední mezinárodní a české společnosti (Siemens, FEI Company, Timken, Honeywell, IBM, aj.). FSI je aktivním účastníkem Jihomoravského inovačního centra (JIC), které vytváří komplexní infrastrukturu pro inovační podniky v Jihomoravském regionu a jehož klíčovou činností je podpora začínajících firem formou technologických inkubátorů.

Základním cílem zůstává i nadále vzdělávání ve strojírenských oborech, kde FSI úzce spolupracuje i s jinými fakultami nejen v rámci VUT, ale také Masarykovy univerzity. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru - materiálové, matematické, procesní a fyzikální inženýrství, mechatronika, průmyslový design, aj. I některé tradiční strojírenské obory se během krátké doby výrazně změnily, což se projevilo i v jejich názvu - např. procesní, energetické nebo fluidní inženýrství.

Studium je důsledně strukturované do tří na sebe navazujících vzdělanostních úrovní - bakalářské, magisterské a doktorské. Všechny studijní programy jsou akreditovány v češtině i angličtině, jsou připravovány společné studijní programy se zahraničními vysokými školami (ENSAM Cluny a TU Chemnitz). Nedílnou součástí studia je zpracování různých projektů z praxe, podíl na výzkumné činnosti ústavů a možnost studia nebo stáže v zahraničí. Každým rokem fakultu absolvuje přibližně 750 absolventů, kteří nemají problémy s uplatněním na trhu práce. Fakulta nabízí také řadu odborných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání.

Fakulta navázala desítky kontaktů s univerzitami i firmami v Evropě, Spojených státech, Asii; je řešitelem řady projektů v rámci 6. rámcového programu a dalších programů EU, více než 120 projektů v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, grantových agentur, pěti výzkumných center a řady dalších. Významnou aktivitou je hospodářská činnost fakulty a jednotlivých ústavů, řešení úkolů podle požadavků praxe a rozsáhlá expertní a posudková činnost.

Cílem vedení fakulty i ředitelů jejích odborných pracovišť je další rozvoj fakulty jako moderní a prakticky orientované vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce.